H
C
G
B
P
A
OTHER
W
T
J
S
D
M
L
Q
F
I
K
R
E
O
N
U
V
X
Z
Y